statut

Oryginał do pobrania w formacie PDF (pobierz).

 

Statut Stowarzyszenia “Makerspace Warszawa”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie “Makerspace Warszawa”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku “Prawo o stowarzyszeniach” oraz postanowień niniejszego statutu. Stowarzyszenie nosi nazwę “Makerspace Warszawa”, w skrócie “Makerspace”, w języku angielskim “Makerspace Warsaw”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i województwa mazowieckiego.

§ 4

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II – Cele i sposoby realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji technicznej, materiałowej, rzemieślniczej, recyklingowej oraz opartej na odnawialnych źródłach energii,
 2. wspieranie kształcenia twórczych i kompetentnych kadr technicznych, wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu przemysłu,
 3. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza w dziedzinie techniki, edukacji, zarządzania, recyklingu i odnawialnych źródeł energii,
 4. popieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych na terenach wiejskich, w małych miasteczkach i blokowiskach,
 5. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia,
 6. wspomaganie regionalnego rozwoju gospodarczego, szczególnie w obszarze nowoczesnych technologii i rzemiosła,
 7. kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, otwartości na inne kultury, wzajemnego szacunku, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego,
 8. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie i rzemieślniczo, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze charytatywnym oraz edukacyjnym,
 9. upowszechnianie idei opartego na wiedzy społeczeństwa informacyjnego i informatycznego, korzystającego z osiągnięć technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki, elektroniki i szeroko rozumianej branży ICT,
 10. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działania na rzecz integracji europejskiej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, finansowanie, budowanie przestrzeni twórczych, laboratoriów, warsztatów,
 2. promowanie i wspieranie aktywności artystycznej i rzemieślniczej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oraz osób zagrożonych wykluczeniem w różnych przejawach w tym poprzez organizowanie warsztatów, kursów, szkoleń, seminariów, zajęć manualnych, pokazów, wystaw, targów, wernisaży prac młodych twórców,
 3. rozwijanie form aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez organizowanie i wspieranie organizacji wspólnych warsztatów i szkoleń,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 5. działalność kulturalną polegającą na kształceniu uczniów i studentów,
 6. wspieranie wszelkich form aktywności sprzyjającej zdrowiu psychicznemu, samorealizacji i rozwojowi osobistemu takich jak kluby zainteresowań, grupy hobbystyczne,
 7. wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wspieranie aktywnych metod nauczania, tworzenie programów edukacyjnych,
 8. udzielanie pomocy inicjatywom zmierzającym do zreformowania edukacji w zakresie: techniki, technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł energii,
 9. tworzenie ośrodków kształcenia pozaszkolnego, ustawicznego i zawodowego,
 10. prowadzenie szkoleń i kursów technicznych i edukacyjnych,
 11. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
 12. organizowanie i finansowanie konkursów związanych z promocją nauk przyrodniczo-matematycznych i technicznych,
 13. przyznawanie stypendiów, pokrywanie kosztów studiów, szkoleń, udziału w imprezach promujących nauki techniczne i nowoczesne technologie, recykling i odnawialne źródła energii,
 14. przyznawanie nagród oraz innych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie promocji kultury i wiedzy technicznej, ochrony środowiska,
 15. dotowanie publikacji książek, skryptów, artykułów, broszur, informatorów i innych opracowań związanych z celami Stowarzyszenia,
 16. prowadzenie i finansowanie badań w zakresie edukacji technicznej, wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł energii,
 17. zaangażowanie zakładów przemysłowych w proces kształcenia studentów, w szczególności poprzez organizację staży studenckich,
 18. współpracę z samorządem lokalnym, środowiskiem naukowym i przemysłowym, a także fundacjami i stowarzyszeniami, w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia,
 19. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością Stowarzyszenia,
 20. organizowanie zbiórek funduszy przeznaczonych na realizację celów statutowych (dotyczy również zbiórek internetowych),
 21. aktywizowanie osób niepełnosprawnych.

§ 10

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków zwykłych, wspierających i honorowych

§ 12

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Członkiem stowarzyszenia mogą zostać również cudzoziemcy oraz osoby prawne działające poza terytorium Polski.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która złoży Deklarację Członkowską. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą, podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia deklaracji. Zarząd na drodze uchwały ustali kształt i sposób składania Deklaracji Członkowskiej.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym stowarzyszenia staje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż dwa miesiące od złożenia deklaracji.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia bądź dokonała wybitnych osiągnięć w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym zostaje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. .

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek,
 5. niezwłocznego zawiadomienia Zarządu Stowarzyszenia o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia w formie uchwały przez Zarząd:
  1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa miesiące,
  2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. ze względu na działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 3. poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. śmierci członka,
 6. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 22

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

Władze Stowarzyszenia są wybierane i odwoływane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 25

Członek władz Stowarzyszenia może zrezygnować z pełnionej funkcji.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 27

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 28

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§ 29

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 30

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

§ 31

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 35

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika,
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez prezesa, prawo to przysługuje dowolnemu członkowi Zarządu,
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
 5. Zarząd działa na podstawie regulaminu pracy ustalonego uchwałą Zarządu,
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z wykonywaną funkcją.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej i zasobowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 9. ustalanie procedur działalności Stowarzyszenia,
 10. rozpoczynanie i wygaszanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 11. nadawanie tytułu Członka Honorowego,
 12. gromadzenie, archiwizowanie i udostępniania uchwał władz Stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. opiniowanie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 39

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i zasobową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 40

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczących jego praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest łączne współdziałanie Prezesa lub, w razie jego nieobecności, Wiceprezesa z innym członkiem Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach uprawnionych jest przynajmniej dwóch członków Zarządu działając łącznie.
 3. Zarząd w drodze uchwały może w razie potrzeby ustanowić pełnomocników w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 41

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 42

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.